SBAB har emitterat en grön obligation med bolån som säkerhet

Publicerad: 29 januari, 2019 Malin Pellborn hållbarhetschef SBAB stablade mynt ett litetträhus

Malin Pellborn, hållbarhetschef SBAB Foto: Sichon/Shutterstock.com, Pressbild/SBAB,

SBAB:s ambition är att driva bostadsmarknaden i en mer hållbar riktning och den 23 januari emitterades Sveriges första säkerställda gröna obligation med bolån som säkerhet av SBAB:s dotterbolag SCBC. Obligationen vars emissionsstorlek fastställdes till 6 miljarder kronor är den största gröna obligationen som emitterats på den svenska marknaden.

SBAB lanserade under 2018 grönt bolån med ränterabatt för alla bolånetagare i bostadsrätter och villor med energiklass A, B eller C. SBAB är unika då omvandlingen till ett grönt bolån sker per automatik, vilket det inte görs på andra banker som erbjuder gröna bolån. SBAB ger de lån som klassas som gröna möjlighet att emittera till gröna obligationer.

Enligt SBAB:s vd Klas Danielsson har intresset för emissionen varit stort. En viktig del för att kunna sluta cirkeln med grön utlåning och upplåning är investerarkollektivet som representerar svenskarnas pensionspengar. Ambitionen är att driva bostadsmarknaden i en mer hållbar riktning och nu har man goda möjligheter att göra det ännu snabbare och få större utväxling i arbetet.

Gröna bolån driver bostadsmarknaden i en mer hållbar riktning

Majoriteten av bostäderna i Sverige är byggda innan 1970-talet och då fanns det inte begrepp som energieffektivitet i byggreglerna. Idag står 40 procent av bostäderna i Sverige för den totala energianvändningen. Enligt miljökvalitetsmålen ska den totala energianvändningen minska med 20 procent i bostäder och lokaler till 2020 och med 50 procent till 2050.

Enligt Malin Pellborn som är hållbarhetschef på SBAB är det glädjande och hoppfullt att intresset för att investera i att bygga bostäder och finansiera samhällen som är energivänliga och klimatsmarta mycket stort. För att uppnå de globala målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 är effektivisering och minskad energiförbrukning några av förutsättningarna.

SBAB var först ut med gröna bolån

Lanseringen av SBAB:s gröna bolån är en del av deras gröna resa för att driva på utvecklingen och vilja få konsumenter att minska deras energiförbrukning. I och med emissionen av en säkerställd grön obligation och att involvera investerare sluter man nu cirkeln.

När SBAB 2016 emitterade en grön obligation var de den första banken i Sverige att göra det. De göra obligationerna fungerar precis som vanliga obligationer med undantaget att obligationslikviden endast får användas för finansiering eller refinansiering av bostadsfastigheter som uppfyller ett antal krav för energieffektivitet eller har vissa miljöcertifieringar. SBAB har hittills emitterat två gröna obligationer med en total utestående volym om 3,75 miljarder kronor dock i icke säkerställt format.

SBAB:s dotterbolag SCBC emitterade den 23 januari den första gröna säkerställda obligationen i Sverige. Obligationen på 6 miljarder kronor har en löptid på 5 år och kommer emitteras med en fast årlig kupongränta om 0,75 procent. Obligationen går likvid den 30 januari 2019 med förfallodag den 28 mars 2024. Obligationen kommer noteras på Londonbörsen.